TCBC EVN công bố nền tảng EVNSOLAR final page 001 copy

TCBC EVN công bố nền tảng EVNSOLAR final page 002