IMG 0693 CONGDIEN

Công điện của Bộ Công Thương tại đây.

(evn.com.vn)