Chiều 16/10, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì buổi họp Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Quang Thành cho hay, Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa 12 đã đặt ra mục tiêu, đến năm 2030, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần; trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại tương đương với các nước trong khu vực; đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt.

Hiện nay, từ mô hình 100% vốn nhà nước, EVN đã chuyển sang mô hình sở hữu, quản lý cả các tổng công ty cổ phần. Chính vì vậy, Tập đoàn cần phải đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị; nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với định hướng của Đảng, Nhà nước đề ra.

Do đó, việc xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu các ban chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề cương chi tiết với nhiệm vụ cụ thể ở từng lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, phối hợp với các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế; học tập kinh nghiệm ở các quốc gia có công tác quản trị hiện đại để xây dựng Đề án hiệu quả, sát thực tế.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản trị doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ được Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, các ban chuyên môn của Tập đoàn cũng đã góp ý, cho ý kiến để hoàn thiện Đề cương Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

(evn.com.vn)