Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 01/11/2018 48,892,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 11 tính đến ngày 01/11/2018

48,892,000

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%