Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản là Trưởng ban Ban chỉ đạo Xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội.

1

Công nhân EVN HANOI chỉnh trang tuyến cáp và đường dây nổi. Ảnh: Hoa Việt Cường

Ngoài ra, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan là thành viên ban chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND TP, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo thực hiện việc xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố; kiểm tra, đôn đốc UBND các địa phương và ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã thực hiện đúng quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; xử lý những vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn đúng các quy định của pháp luật và thành phố. Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 2/10/2015 của UBND thành phố.

(chinhphu.vn)