Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/10/2018 49,787,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 10 tính đến ngày 16/10/2018

52,211,500

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 92%