Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 29/05/2018 56,631,292
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 29/05/2018

58,075,271

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 126%