Đài Truyền hình Hà Nội - Kênh H1 - Chuyên mục Hà Nội Đẹp ngày 01/07/2019