Ngày

Sản lượng  

điện ngày

(A=… MWh)

Công suất

lớn nhất

(Pmax=…MW)

Thời điểm đạt công suất lớn nhất trong ngày

….../…./2013

44.604

2.253

11h

….../…./2012

27.955,1

1.538,31

18h

So sánh với cùng kỳ năm trước (%)

159,56

146,5