Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

17/02/2016

35362,72

2379,92

18h

17/02/2015

25128,91

1585,99

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

140,73%

150,06%

-