Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

16/02/2016

34431,80

2329,29

18h

16/02/2015

32473,81

1606,06

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

106,03%

145,03%

-