Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

15/02/2016

32512,61

2158,47

18h

15/02/2015

28199,899

1750,99

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

115,29%

123,27%

-