Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

13/02/2016

26908,55

1825,20

18h

13/02/2015

33786,921

1953,16

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

79,64%

93,45%

-