Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
12/02/2016 24970.21 1693.85 18h
12/02/2015 34819.821 2185.72 18h
So với cùng kỳ năm trước  (%) 71.71% 77.50% -