Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

10/02/2016

23894,68

1427,94

18h

10/02/2015

35950,13

2293,74

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

66,47%

62,25%

-