Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

05/02/2016

33408.70

1749.78

18h

05/02/2015

37554.01

2386.06

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

88.96%

73.33%

-