Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

06/02/2016

28294.58

1749.78

18h

06/02/2015

37436.593

2284.49

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

75.58%

76.59%

-