Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

03/02/2016

39231,92

2351,69

18h

03/02/2015

36956,021

2428,55

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

106,16%

96,84%

-