Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

04/02/2016

37283,04

2237,61

18h

04/02/2015

37070,606

2359,65

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

100,57%

94,83%

-