Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

02/02/2016

40409,32

2377,89

18h

02/02/2015

36254,674

2399,31

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

111,46%

99,11%

-