Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

01/02/2016

39535,11

2448,59

18h

01/02/2015

33223,952

2139,44

18h

Tăng/giảm (+/-) so với cùng kỳ năm trước  (%)

19,00%

14,45%

-