Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

31/01/2016

38719,65

2389,49

18h

31/01/2015

34653,227

2150,48

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

111,73%

111,11%

-