Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

30/01/2016

39642,86

2415,36

18h

30/01/2015

35220,847

2247,79

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

112,56%

107,45%

-