Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

28/01/2016

44962,89

2722,76

18h

28/01/2015

35447,368

2275,05

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

126,84%

119,68%

-