Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

27/01/2016

45789,65

2844,70

18h

27/01/2015

34586,837

2316,94

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

132,39%

122,78%

-