Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

11/01/2016

37708,04

2500,80

18h

11/01/2015

33718,262

2245,25

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

111,83%

111,38%

-