Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

24/12/2015

37730,20

2586,20

18h

24/12/2014

35159,96

2394,75

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

107,31%

107,99%

-