Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

12/12/2015

35172,71

2422,18

18h

12/12/2014

34503,416

2392,03

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

101,94%

101,26%

-