Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

22/12/2015

40099,03

2591,36

18h

22/12/2014

33780,453

2358,78

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

118,70%

109,86%

-