Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

21/12/2015

36967,90

2529,22

18h

21/12/2014

32153,538

2221,86

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

114,97%

113,83%

-