Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

20/12/2015

34238,53

2322,72

18h

20/12/2014

33949,638

2278,28

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

100,85%

101,95%

-