Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

19/12/2015

36410,76

2298,33

18h

19/12/2014

34308,038

2369,83

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

106,13%

96,98%

-