Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

18/12/2015

37398,18

2562,02

18h

18/12/2014

33535,471

2415,43

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

111,52%

106,07%

-