Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

17/12/2015

37719,03

2630,29

18h

17/12/2014

34150,471

2449,64

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

110,45%

107,37%

-