Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

16/12/2015

36883,81

2564,11

18h

16/12/2014

33744,772

2358,62

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

109,30%

108,71%

-