Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

15/12/2015

37113,42

2518,76

18h

15/12/2014

33526,299

2357,89

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

110,70%

106,82%

-