Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

14/12/2015

36044,84

2592,26

18h

14/12/2014

30937,599

2103,3

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

116,51%

123,25%

-