Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

13/12/2015

33993,47

2388,24

18h

13/12/2014

33497,016

2274,05

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

101,48%

105,02%

-