Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

11/12/2015

37516,14

2510,46

18h

11/12/2014

33297,789

2347,45

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

112,67%

106,94%

-