Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

10/12/2015

39037,61

2587,46

18h

10/12/2014

34488,009

2321,82

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

113,19%

111,44%

-