Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

09/12/2015

37571,52

2614,12

18h

09/12/2014

33955,313

2352,46

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

110,65%

111,12%

-