Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

08/12/2015

36775,27

2586,93

18h

08/12/2014

33372,107

2373,18

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

110,20%

109,01%

-