Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

07/12/2015

35670,81

2544,66

18h

07/12/2014

31067,661

2136,77

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

114,82%

119,09%

-