Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

06/12/2015

32546,12

2247,47

18h

06/12/2014

31908,039

2131,24

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

102,00%

105,45%

-