Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

05/12/2015

35448,96

2302,91

18h

05/12/2014

33271,532

2311,59

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

106,54%

99,62%

-