Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

04/12/2015

36067,56

2378,92

18h

04/12/2014

37857,532

2369,16

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

95,27%

100,41%

-