Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

03/12/2015

37378,07

2429,88

18h

03/12/2014

33133,992

2347,66

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

112,81%

103,50%

-