Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

02/12/2015

39021,75

2724,59

18h

02/12/2014

33616,661

2291,51

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

116,08%

118,90%

-