Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

01/12/2015

37216,80

2576,59

18h

01/12/2014

33198,533

2205,91

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

112,10%

116,80%

-