Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

30/11/2015

35331,00

2465,76

18h

30/11/2014

33572,903

2164,99

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

105,24%

113,89%

-